Rentabilitatea comercială netă. Care este rentabilitatea

Exemplul de pierdere ponderat tflosscompute. Vocabulary | Emotions | Self-Improvement

Sunteți pe exemplul de pierdere ponderat tflosscompute 1din Căutați în document Cuprins Prefatis 1 Introducere. Notiuni de baza folosite in statistics Proprietati generale ale mediilor. Distributii empirice bidimensionale.

exemplul de pierdere ponderat tflosscompute

Dispersii de grupe Coeticientul de corelatie S44 Proprietati si interpretari ale coeticientului de corelatie Serii numerice paralele 8. Serii duble cn ambele caracteristici nominative 9 Regresii. Legatura cu corelatia 91 92 93 94 Punerea problemei, etape pentru gasirea unei regresii. Regresia liniara Regresii curbilinii Regresii multiple Functii de mai multe variabile. Statistica inferentiala Ktapele unui test A. Exemple de teste uuzuale AA Probleme rezolvate.

Din dorinta unor autori de a prezenta un material exhaustiv se pierd ideile principale si expunerea devine incaleiti, Pentru a evita acest Iucru, unele metode prea elementare nu au fost prezentate, iar structura cdrtii a fost ficuti dupa cele dou criterii principale: On uul seriei: serii simple, serii duble, serii multiple: ~ Tipul caracteristicii: caracteristici cantitative numericecaracteristici calitative nominative La sfargit este prezentat un capitol cu elemente de statistica matematicai, stiut fiind faptul, ea statistica teoreticl, descriptival, cistigit in valoare, cu eat imprumuta mai multe elemente si metode din statistica matematica, care la randul ei se bazeazii exemplul de pierdere ponderat tflosscompute teoria probabilitatilor.

Din acelasi motiv, al existentei unor softuri moderne bune, metodele statistice elementare pierd teren in fata celor mai elaborate si eficiente precum si a statisticii matematice, pentru ci acum nimeni nu se mai teme de caleule complicate si de volum mare, acestea fiind facute automat de calculator.

Încărcat de

Graficele sunt executate, de aseme- nea, automat, rapid, color, find foarte sugestive. Cartea exemplul de pierdere ponderat tflosscompute adreseazi in primmul rnd studer 1 de la profilurile de Stiinte Economice de la LD. Capitolul 1 Introducere 1. Cu timpul sfera de cuprindere a statisticii sa largit in special la studiul fenomenelor economice sociale, biologice precum si in tehnici Bazele cercetirii statistice au fost pus ffir indoial de scoala engleza, cu o contributie esentiali din partea scolii universitare germane.

Amintim pe William Petty John Grount piirintele demografieastro- nomul Halley si Hemann Couring In timp sau cristalizat céteva directii dintre care amintim 1, Statistica matematica, este strans legata de teoria probabilitatilor apeldnd incontinuu la metode si rezultate teoretice din acest domeniu.

Are patru capitole importante. Pe baza unui numar mie de date culese de ta © parte a populatiei deci cu efort mic eu o prelucrare inalta, bazatii pe un sofisticat, obtine conclu aparat matemati pertinente asupra intregii populatii.

Teoria intervalelor de incredere, 4d Teste de verificare a ipotezelor statistice, care valideazai sau nu anumite 10, renultate, etapa extrem de utili in Inarea deciziilor.

Welcome to Scribd!

Statistica matematicd concepe si furnizeazd indicatori si metode de studiu foarte performante necesare celorlalte ramuri ale statistici 2. Este stréns legati de statistica matematica. Metodele de prelucrare sunt ins in mare parte asemanatoare, 1.

Notiuni de baza folosite in statistica 1.

Bine ați venit la Scribd!

Populatie statisticd sau colectivitate este format din totalitatea elementelor sau faptelor de acelasi fel avéind trisituri comune care formeazi obieetul corcotii Aceastit colectivitate are un caracter obiectiv, eoneret si finit care tre- nie delimitati, definit® clar in timp, spatiu sau actiune.

Populatia statistic, poate fi formatii din persoane, obiecte, evenimente, agenti economici, idei, opinii, operatii economice 2. Unitatea statistied: este elementul din care se compune populatia. Date statistice sunt mirimi obtinute prin observare, experiente, misurare.

Stiinta deschisa in Republica Moldova / Open Science in the Republic of Moldova

Observatii exemplul de pierdere ponderat tflosscompute Caracteristicile de timp seriile cronologice sunt de fapt masurabile si deci pot fi incadrate la cele cantitative, totugi cei mai multi statisticieni le trateazii separat, timpul fiind o caracteristicd prea importanté. Modul de lucru este ins perfect analog cu celal caracteristicilorcantitative ~ in mod analog earacteristicile spatiale, cae se referé cel mai adesea la repartiia in teritoriu, sunt de tip ealitativ, regiunile find nominative si dei nemzisurabile 13 Capitolul 2 Etape ale cercetarii statistice 2.

Observarea statistica Observarea statistiea cuprinde culegerea datelor individuale. Se poate extinde asupra intregit populatii observare total sau numai asupra.

Modul cum este ales esantionul constituie un studiu special in teoria selectiei.

Uploaded by

EI trebuie sa fie uniform, aleator, reprezentativ. Uneori sunt necesare instrumente speciale cum ar fi formularele, instructiunile, metodologia care permit culegerea de cit.

exemplul de pierdere ponderat tflosscompute

Cresterea cantitatii de date statistice asigura in prima fazai 0 cregtere a cantitaitii de informatie apoi cand volumul de date este suficient de mare se produce o saturare a informatie! Notiunile de baz utilizate la aceasta operatic sunt: caracteristica de grupare, variatia, amplitudinea, omogenitatea. Amplitudinea vai ~ este diferenta dintre valoarea maximit si minima referitoare la plaja de variatie a tuturor valorilor individuale au caracteristici.

Se separ mai intai elementele populatiei pe grupe dupa prima caracteristici apoi fiecare grupa dupa cea de-a doua caracteristied. Se poate obtine astfel un tabel eu subdimensi- uni, sau se pot aranja datele sub formi de matrice.

exemplul de pierdere ponderat tflosscompute

In acest caz. Dupa forma de exprimare a caracteristicilor atributive: ~ grupairi dupa o caracteristica calitativa sau nominativa exemplu: ramuri ale economiei nationale, tipuri de ocupati, etc.

Caracteristicile numerice se preteazi la: exemplul de pierdere ponderat tflosscompute grupari pe variante cu valori discrete. Intervalele de grupare pot fi egale sau diferite ca méirime. Cand sunt egale calculele ulterioare sunt mai simple. Intervalele de lungimi diferite se folosese mai rar si numai dacé avem o problema speciala care impune acest lucru.

exemplul de pierdere ponderat tflosscompute

Lvolutia cronologica a publicatiilor economice Periaoda Numér publicatii inainte de 3 w 1b 30 ar fi 0 impairtire ce urmareste o serie cronologic care freeventa publicatiilor creste exponential si este deci necesara utilizarea grupelor de mimi diferte.

Prin grupare se pier informatii relative la datele initiale in schimb s castigi o privire de ansamblu asupra lor gi 0 pretucrare ulterioara mat gourd. Se determin cea mai mica valoare a caracteristicii studiate min si cea mai mare Zar. Stabilind totodata plaja de variatie a acesteia, adicd amplitudinea total 2. Pe de alta parte 21 este limita inferioara; 30 este limita superioari udinea grupe.

Pentru eit ultimul interval nu avea margine superioard fiind teoretic de lungime infinitala calcule acesta se alege prin conventie in asa fel cn ultimad interval sii fie de lungime egal ew eelelalte.

Ce este rentabilitatea?

Prelucrarea statistic Prelucrarea statistica este etapa cea mai importanta si mai elaborata. Ca efect esential a prelucriiii datelor este cresterea puternicé a cantitatii de informatie acum initial prin datele culese. Se realizeaza prin mai m Ite operatii ca: ~ centralizarea sistematizarea si gruparea datelor individuale: ~ stocarea pe diferite suporturi: fige, discuri optice din calculatoare, ete.

Amintim cateva dintre acestea, unele din ele executand automat operatiile ce vor fi deserise in conti 1.

SAS ~ Statistical Analysis Sistem este un pachet de soft care di posibili- tatea sistematizarii si prelucrarii unui volum de date suficient de mare.

EXCEL ~ cuprinde programe de calcul pentru functii iatematice si ex presi statistice. QMA Quality Management Analist realizeaza statistici descriptive pentru numa mic de observatii pana la Este cel mai simplu program cu care se poate calcula mediana, modul, abaterea medic patratica diverse cvantile.

Femeile au o abilitate stricatoare de a face scene din nimic,si sa se arate ranite cand ele,de fapt,sunt de vina. Dash it allI am in charge. I say my prayers out loud -A girl's love changes with every wind -Daniel's aphorism: When a man is tired of women, he is tired of life.

Mai 2a înapoi sutienul de slăbire realiza compararea repartitiei datelor de prelucrat cu repartitia normal adicd ne da gradul de normalitate a serie.

Aceastii etapa este specifica fiecdirui domeniu de activitate in eure se foloseste statistica. Necesitd multit experienga in domeniul respectiv pentru evita capeanele ce pot apérea la interpretarea rezultatelor. Majoritaten statisticienilor studiazi seriile cronologice si cele de spatin ca fiind cazuri speciale. Deoarece datele culese sunt in numiir finit ele sunt intotdeauna discrete, deci serile statistice atagate sunt cu valori discrete, Vacd numdrut de date discrete este énsit prea mare atunci se impune gruparen acestoru pe intervate, exemplul de pierdere ponderat tflosscompute pe care am tratat-o antervor.

Freevent acest tablou se numeste si repartitie sau distributie statistica.

De ce trebuie să determinați rentabilitatea?

Denumirea de repartitie este sugestivii deoarece se referii la repartitia frecventelor abso- lute nj pe valorile x; lnate de caracteristica studiata.

Uneori vom avea interesul, ca seria din forma cu intervale sa fie serisa cu valori discrete. Atunci in locul fieciirui interval [a,a,41] se va pune valoarea ai tai sa centrality a reprezentant al grupei 26 Caracteristici calitative nominative.

Serii atasate in practica se intalnese destul de des si caracteristici calitative studiul acestora fiind in general foarte dificil datorita imposibilitatii comparirii: nu- exemplul de pierdere ponderat tflosscompute a datelor. Grupele pot fi agezate in tatel in orice ordine ele neputiind fi comparate intre ele nu existit 0 relatie de ontine. Repartitia investitorilor in anul pe rami By data de datele de mai jos A.

B c D Frecventa relativa. Reprezentari grafice Graticele reprezint un mijloc de prezentare intuitiva a datelor statistice cu ajutoral fin lor, punctelor, figurilor geometrice, sau a unor figuri simbolice, a hartilor, Au urmattoarele avantaie ~ inlesnese compararea si memorarea datelor statistice ~ ilustreazat dinamica fenomenelor economice: ~ constituie un mijloc esential de popularitate a datelor.

Otice grafic trebuie s8 contini explicatii asupra scarii respective asupra figurilor folosite cuprinse intr-o legend cat mai simpli si sugestiva. Pe fiecare spunzaitoare grupelor de valori se construiese dreptunghiuri avand inaltimea proportionala cu frecventa ab- soluti sau relativa corespunziitoare fiecarei grupe.

Statistica PDF

Evident si aria acestor uri este proportionala cu frecventa corespunzaitoare fiecdrei grupe, dreptungh Ubservatie. Dreptunghiurile sunt lipite unele de altele si ordinea lor este bine determinate nu poate fi schimbata.

Unitatea de exemplul de pierdere ponderat tflosscompute pe fiecare din are se va alege in asa fel ea desenul sé se inserie pe un spatin rezonabit Exemplu. Gruparea salariatilor de la U. Grupa de varstt Numir de salariati ant oo ani ani ani ani 30 Total 20 30 40 50 60 70 Warsta Pig2 b La seriile statistice cu grape de mimi inegale pentru a asigura ¢ intuitie cat mai bund se va urmari, in histogram, principiul ca ariile dreptun- shiurilor, si fie proportionale cu frecventele si nu cu inaltimile Iucru care este asigurat automat la serii cu intervale egale.

Acest lucru este ilustrat in tabelul urmétor in care se vede si modul de calcul al inaltimilor dreptunghiurilor. Repattitia Jitilor economice din industria extractiva.

exemplul de pierdere ponderat tflosscompute

Ariile dreptunghiurilor sunt evident proporfionale cu frecvengele m, ny loin i ees hy 2. La histogramd este esential cd dreptunghiurile sunt lipite si agezate intr-o ordine definiti: de succesiunea intervalelor.

Acestea sunt doar un număr mic de cele mai comune cote. Pentru calculul lor, sunt suficiente cifre din surse deschise - bilanțul și anexele sale, rapoarte de vânzări curente. Dacă pentru lansare este necesară o evaluare prospectivă a rentabilității afacerii, datele sunt preluate din analiza de comercializare a pieței pentru produse sau servicii similare, din rapoartele concurenților disponibili în prezentarea generală. Calculul rentabilității întreprinderii Cel mai mare și cel mai general indicator este nivelul de rentabilitate al întreprinderii.